I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Счетоводни услуги

Изцяло в интерес на Вашето предприятие: необходимото ежемесечно осчетоводяване и неизбежното годишно приключване. С абонаментното обслужване Ви осигурявам

 • Оперативно водене на счетоводната отчетност, ежемесечно осчетоводяване на  текуща документация и информация, съгласно приложимите Национални  Счетоводни Стандарти (НСС), Международни Счетоводни Стандарти (МСС) и Закона  за счетоводство (ЗС);

 

Данък добавена стойност (ДДС)

 • Регистрация/Дерегистрация по Закона за Данък добавена стойност (ЗДДС).

 • Изготвяне на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и  Справка-декларация, съгласно Закон за данък върху добавената стойност,  както и представянето им в Национална Агенция за приходите (НАП).

 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.

 • Информационната система за обмен на ДДС информация между държавите - членки на ЕС - VIES (VAT Information Exchange System), служи за контрол на  вътреобщностната търговия със стоки и услуги.

 • Възстановяване на ДДС в рамките на Европейския съюз (ЕС).

 • Представителство пред Национална Агенция за приходите (НАП) и водене на  ревизии и проверки.

Ние Ви предлагаме индивидуална преференциална оферта за съвместна работа – съобразена с Вашите потребности и възможности, свържете се с нас: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Труд и работна заплата (ТРЗ)

Навременни консултации, свързани с прилагането и измененията в трудовото и социално-осигурително законодателство:

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета.

 • Изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулация.

 • Изготвяне на трудови договори и заповеди за уволнение и декларирането им пред НАП.

 • Изготвяне на граждански договори,сметки за изплатени суми и служебни бележки.

 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и данък върху  доходите на физически лица (ДДФЛ).

 • Изготвяне и представяне  на справки и декларации, свързани със социалното  осигуряване пред НАП.

 • Месечно подаване на опис с болнични листове в Национален Осигурителен  Институт (НОИ).

 • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки.

 • Изготвяне на документи свързани с пенсиониране, справки за банкови кредити  и други необходими документи.

 • Консултации по трудово-правни спорове.

 • Водене на ревизии.

Ние Ви предлагаме индивидуална преференциална оферта за съвместна работа – съобразена с Вашите потребности и възможности, свържете се с нас: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Годишни и междинни финансови отчети

 • Изготвяне и представяне на Годишен Финансов Отчет (ГФО).

 • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението.

 • Изготвяне и представяне на Годишни и периодични Статистически отчети.

 • Изготвяне на консолидирани счетоводни отчети.

 

Данъчни Декларации

 • Изготвяне на Интрастат - декларации, както и подаването им в НАП. Системата „Интрастат“ се прилага за събирането на данни за вътрешно - общностни изпращания  и/или пристигания на стоки, осъществени между Република България и страните-членки на Европейския съюз.

 • Изготвяне и представяне на Годишни данъчни декларации на местни и  чуждестранни юридически лица за данъчния финансов резултат и дължимия  годишен корпоративен данък. 

 • Изготвяне и представяне на Годишни данъчни декларации на местни и чуждестранни физически лица  придобили доходи от източници в България.

 • Изготвяне и представяне Искане по процедура за прилагане на СИДО (спогодби за избягване на двойното данъчно облагане).

 • Изготвяне и представяне на декларации по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ).

 

Банкиране

Интернет банкиране Ви предоставя сигурност, бързина и удобство при управлението на Вашите финанси.  Не се налага да посещавате банков филиал за да получите банкови извлечения и информация за Вашите финанси. Пестим Вашето време.

 • Електронно банкиране.

 • Изготвяне на платежни нареждания.

 • Контрол посредством втори подпис.

 • Получаване справки по банкови сметки.

 • Получавате финансова информация.

 • Електронен мониторинг на паричните потоци.

Контакти

Акаунтинг Финанс Консулт ЕООД

 гр.София, ул."Христо Белчев" 44

Тел./Факс: 02/989 75 13

Email: finans-c@mail.bg, office@finance-consult.net

Политика относно "бисквитките" (cookies)